กู้สามัญพนักงานราชการ
Posted: ครูเต่า Date: 2016-01-13 11:16:51
   
  ขอข้อมูลหน่อยครับ 1.พนักงานราชการกู้สามัญต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างครับแล้วจะกู้ได้เท่าไหร่ 2.ถ้ากู้ฉุกเฉินต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างครับแล้วกู้ได้เท่าไหร่ อย่างผมพึ่งเป็นสมาชิกได้ 2-3 เดือนนี้กู้ได้ไหมครับแล้วที่ว่าทุนเรือนคืออะไร
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2016-01-13 13:50:39
 
 
  ขอเรียนให้สมาชิกทราบ..1. สมาชิกที่ดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ มีสิทธิ์กู้เงินสามัญได้ จะต้องมีเวลาการเป็นสมาชิกในสหกรณ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน .. จำนวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกที่ดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร แต่ไม่เกิน สองแสนบาท ทั้งนี้จะต้องมีเงินได้รายคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละห้า และให้มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ ของวงเงินให้กู้ 2. เอกสารกู้เงินสามัญ ผู้กู้ ประกอบไปด้วย 1.ใบยินยอมให้หักเงินเดือน 3 ใบ (1ชุด)2. สลิปเงินเดือน 1 เดือน (เดือนล่าสุด) 3. ใบเสร็จ ส.ส.ช. 4. บัตรประจำตัวผู้กู้ และคู่สมรส (ถ้ามี) 5. ทะเบียนบ้านผู้กู้ และคู่สมรส (ถ้ามี) 6. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 7. สัญญาจ้างพนักงานราชการ 1 ชุด ...เอกสารผู้ค้ำประกัน ประกอบด้วย 1. .ใบยินยอมให้หักเงินเดือน 3 ใบ (1ชุด) 2. บัตรประจำตัวผู้ค้ำ และคู่สมรส (ถ้ามี) 4. ทะเบียนบ้านผู้ค้ำ และคู่สมรส (ถ้ามี) 5.ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ..การเรียงเอกสารของผู้กู้เรียงลำดับ ดังต่อไปนี้ 1. คำขอกู้ 2. ใบเสร็จ ส.ส.ช. 3. สลิปเงินเดือน 4. สำเนาบัตรผู้กู้ 5. เอกสารสำหรับการเปลี่ยนช่ือ-สกุล ของผู้กู้(ถ้ามี) 6. สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน 7. สำเนาทะเบียนสมรส 8. สำเนาบัตรคู่สมรส 9. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล คู่สมรส (ถ้ามี) 10 .สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส 11. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน 3 ฉบับ...การเรียงเอกสารผู้ค้ำประกัน 1. สำเนาบัตรผู้ค้ำประกัน 2. เอกสารการเปลี่ยนช่ือ-สกุล ผู้ค้ำ (ถ้ามี) 3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำ 4. สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส 5. สำเนาบัตรคู่สมรส 6. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล คู่สมรส(ถ้ามี) 7. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน 3 ชุด ค่ะ 3. กู้ฉุกเฉิน ใช้เอกสาร คือ 1. สลิปเงินเดือน ล่าสุด 1 ชุด 2. สัญญาจ้าง 1 ชุด ค่ะ .. ทุนเรือนหุ้น คือ สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจำนวนเงินเดือน ค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย : คนในหุบเขา  2016-01-14 05:06:07
 
 
  สมัครเป็นสมาชิกปั้บ.กู้ได้เลยไหมคับ ต้องการใช้เงินด่วนมากคับ สัญญาจ้างจะสิ้นเดือน กย.59นี้คับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2016-01-14 15:28:35
 
 
  ขอเรียนให้สมาชิกทราบ..ตามระเบียบสหกรณ์ต้องเป็นสมาชิก 3 เดือนถึงยื่นกู้ได้ และงวดการชำระหนี้ ตามจำนวนเดือนคงเหลือ ของสัญญาจ้างค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย : คนในหุบเขา  2016-01-15 06:12:40
 
 
  ถ้าพนักงานราชการกู้ ฉฉ.ละคับ..ได้วงเงินเท่าไหร่
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :ผู้ดูแลระบบ  2016-01-15 10:48:59
 
 
  ขอเรียนให้สมาชิกทราบ .พนักงานราชการกู้ฉุกเฉินได้วงเงิน ไม่เกิน 10,000 บาทค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :