โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 1 ก.ค.2561
Posted: ผู้ดูแลระบบ Date: 2018-07-02 17:40:45
IP: 203.114.112.114
 
 
 
 
 

โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  

ด้วยกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้สหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

มีการควบคุมภายในที่ดี ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ บริหารจัดการด้วยการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด

และดำเนินงานโดยยึดหลักความเป็นสหกรณ์ที่แท้จริง สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด นำโดยนายประสงค์  พรโสภิณ ประธานกรรมการดำเนินการ

จึงได้ดำเนินโครงการสหกรณ์สีขาว ด้วยธรรมาภิบาล นำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด

 ยึดหลักความเป็นสหกรณ์ ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของธรรมาภิบาลมีการปฏิบัติในทุกระดับ  

ทั้งกรรมการดำเนินการ  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิกอย่างจริงจัง