การฝึกอบรมสมาชิกใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด 17 มิ.ย.61 เขต 3
Posted: ผู้ดูแลระบบ Date: 2018-06-18 17:01:43
IP: 203.114.112.114
 
 
 
 
 

การฝึกอบรมสมาชิกใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด  

เขตพื้นที่บริการเขต 3 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

วันที่  17  มิถุนายน  พ.ศ.2561 

บรรยายพิเศษการดำเนินงานของสหกรณ์ การบริหารการเงิน 

อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ กฏหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกพึงมีและสิทธิสมาชิกจะได้รับ