การฝึกอบรมสมาชิกใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด 16 มิ.ย.61 เขต 2
Posted: ผู้ดูแลระบบ Date: 2018-06-18 16:36:21
IP: 203.114.112.114
 
 
 
 
 

การฝึกอบรมสมาชิกใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด  

เขตพื้นที่บริการเขต 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนภูมิวิทยา

วันที่  16  มิถุนายน  พ.ศ.2561 

บรรยายพิเศษการดำเนินงานของสหกรณ์ การบริหารการเงิน 

อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ กฏหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกพึงมีและสิทธิสมาชิกจะได้รับ