ครบ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด 24 มี.ค.2561
Posted: ผู้ดูแลระบบ Date: 2018-03-27 18:24:04
IP: 203.114.112.114
 
 
 
 
 

ครบ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด
24 มีนาคม พ.ศ.2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด นำโดยนายประสงค์ พรโสภิณ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จัดงานวันครบ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภมิ จำกัด โดยมีการทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงห์ 9 รูป และได้รับเกียรติจากท่านณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดงานและ ได้มอบโล่ เชิดชูเกียรติแด่คณะจัดตั้งสหกรณ์จำนวน 8 ท่าน จาก 345 ท่าน บรรยายพิเศษและเยี่ยมชมนิทรรศการความเป็นมาของสหกรณ์ ในงานได้รับเกียรติจากคณะกรรมการกลุ่มสมาชิก สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เครื่อข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ และสหกรณ์ออมทรัพย์ในส่วนกลาง เช่น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด,สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด,สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ,สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรเภสัชกรรม จำกัด ได้ร่วมงานและแสดงความยินดีกับสหกรณ์ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
ในโอกาสครบ 60 ปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ได้มีการเชิญชวนให้สมาชิกเพิ่มหุ้นรายเดือน และซื้อหุ้นพิเศษ ภายใต้โครงการส่งเสริมการออม “ซื้อหุ้นได้หุ้น” และ “เงินฝากลุ้นโชค” รวมถึงการเชิญชวนให้ฝากเงินรายเดือนจากการหัก ณ ที่จ่าย