ประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด กลุ่มสมาชิกคอนสวรรค์ 3 3 มีนาคม 2561
Posted: ผู้ดูแลระบบ Date: 2018-03-07 10:48:39
IP: 203.114.112.114
 
 
 
 
 

ชมรมข้าราชการบำนาญ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด
กลุ่มคอนสวรรค์ 3 ขอขอบคุณท่านปรีดา บุญเพลิง อดีตเลขาธิการคุรุสภา
ที่ได้นำคณะแพทย์มาตรวจรักษาดวงตา และท่านประสงค์ พรโสภิณ
ประธานคณะกรรมการ สอ.ชย. ที่ได้มาเป็นประธานบรรยายให้ความรู้
เพื่อพัฒนากลุ่มสมาชิก ที่ ร.ร.คอนสวรรค์