สหกรณ์รับการประเมิน "สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล"
Posted: ผู้จัดการ Date: 2017-09-27 15:47:04
IP: 203.114.112.114
 
 
 
 
 

           วันที่ 19  กันยายน  2560  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด  รับการประเมิน "สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล" โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับแต่งตั้งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการประกอบด้วย ตัวแทนจากสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ตัวแทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ อาจารย์และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และตัวแทนจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ชัยภูมิ  ซึ่งเป็นโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์  สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดชัยภูมิ มีจำนวน  2 สหกรณ์ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด  ซึ่งได้นำหลักธรรมมาภิบาล มาประเมินเพื่อบงบอกถึงความมีธรรมมาภิบาลและวัตถุประสงค์ความเป็นสหกรณ์ จำนวน 4 หลัก (เป็นคนดี 4 หลัก) ได้แก่  หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมและหลักนิติธรรม  ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทานคณะกรรมการดำเนินการทุกท่านและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ฝ่าย จากการตรวจประเมินได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเป็นอย่างดี  และสหกรณ์จะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินการของสหกรณ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  ซึ่งผลการประเมินสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิจะได้แจ้งเป็นรายลักษณ์อักษรต่อไป