26 ส.ค.57 นายนพดล โพธิ์งาม มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ ให้ สพป.ชย.3
Posted: ผู้ดูแลระบบ Date: 2014-08-27 08:48:07
IP: 203.114.112.117
 
 
 
 
 

นายนพดล  โพธิ์งาม รองประธานกรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ สนับสนุนทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการและงานเกษียณ

ให้กับ สพป.ชย.3