19 มิ.ย.57 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการลงนามสัญญาเงินกู้ ชสอ. จำนวน 300 ล้านบาท
Posted: ผู้ดูแลระบบ Date: 2014-06-20 09:24:41
IP: 203.114.112.117
 
 
 
 
 

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการลงนามในสัญญาเงินกู้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 300 ล้านบาท