สมาชิกเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
Posted: ผู้ดูแลระบบ Date: 2014-03-30 12:40:03
IP: 203.114.112.117
 
 
 
 
 

มาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย วันที่  17-20 ก.พ.2557