การฝากเงิน
Posted: rousseau Date: 2016-12-12 11:48:34
   
  ผมเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ราชภัฏ (สายวิชาการ-อาจารย์) มีสัญญาจ้างถึงอายุ 60 ปี ต้องการสอบถาม ดังนี้ 1. จะฝากเงินกับสหกรณ์ ได้หรือไม่ ถ้าได้ต้องทำอย่างไรบ้าง (ขอคำอธิบายโดยละเอียดด้วยครับ เพราะพยายามศึกษาแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ เช่น ระบบหุ้น เป็นต้น) 2. ถ้าฝากได้สามารถฝากได้ทุกโครงการหรือเปล่า เช่น ออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ ฝากได้หรือไม่
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด  2016-12-14 04:45:35
 
 
  ท่านเป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด หรือ ไม่
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สุริยนต์  2016-12-14 14:24:33
 
 
  เมื่อเป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด (สอ.ค.ชัยภูมิ) คนที่ไม่เป็นสมาชิกไม่ได้รับสิทธิ ตามข้อบังคับ สอ.ค.ชัยภูมิ พ.ศ. 2556 ข้อ 3 (1) รับฝากเงิน ท่านจะได้สิทธิ 1. ฝาก/ซื้อหุ้น ทั้งนี้ไม่เกิน หนึ่งในห้า ของหุ้นที่ชำระแล้ว 2. ฝากเงินกับสหกรณ์ มี 5 ประเภท 2.1 ออมทรัพย์ 2.2 ออมทรัพย์พิเศษ ถอนเงินได้เดือนละหนึ่งครั้ง ถอนครั้งต่อไป หักค่าธรรมเนียม 1 % ไม่น้อยกว่า 300 บาท 2.3 ออมทรัพย์สมาชิกสมทบ 2.4 ออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ 3. สมาชิกมี 2 ประเภท 3.1 สมาชิกสามัญ 3.2 สมาชิกสมทบ มีสิทธิ 3.2.1 อาจถือหุ้นในสหกรณ์ได้ ไม่เกินหนึ่งในสิบ ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 3.2.2 ฝากเงินกับสหกรณ์ 3.2.3 ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์รวมกันทุกประเภท ไม่เกินร้อยละเก้าสิบ ของมูลค่าหุ้นที่ตนมีอยู่ในเวลานั้น
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :สุริยนต์  2016-12-14 14:28:16
 
 
  แก้ไข ตัดข้อความ *** ข้อ 3 (1) รับฝากเงิน ทิ้ง จะได้ข้อความต่อไป ครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :สุริยนต์  2016-12-14 14:32:13
 
 
  เมื่อเป็นสมาชิก(คนที่ไม่เป็นสมาชิกไม่ได้รับสิทธิ) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด (สอ.ค.ชัยภูมิ) ตามข้อบังคับ สอ.ค.ชัยภูมิ พ.ศ. 2556 ท่านจะได้สิทธิ 1. ฝาก/ซื้อหุ้น ทั้งนี้ไม่เกิน หนึ่งในห้า ของหุ้นที่ชำระแล้ว 2. ฝากเงินกับสหกรณ์ มี 5 ประเภท 2.1 ออมทรัพย์ 2.2 ออมทรัพย์พิเศษ ถอนเงินได้เดือนละหนึ่งครั้ง ถอนครั้งต่อไป หักค่าธรรมเนียม 1 % ไม่น้อยกว่า 300 บาท 2.3 ออมทรัพย์สมาชิกสมทบ 2.4 ออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ 3. สมาชิกมี 2 ประเภท 3.1 สมาชิกสามัญ 3.2 สมาชิกสมทบ มีสิทธิ 3.2.1 อาจถือหุ้นในสหกรณ์ได้ ไม่เกินหนึ่งในสิบ ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 3.2.2 ฝากเงินกับสหกรณ์ 3.2.3 ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์รวมกันทุกประเภท ไม่เกินร้อยละเก้าสิบ ของมูลค่าหุ้นที่ตนมีอยู่ในเวลานั้น
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :